Školská rada

 

Školská rada pracuje od 1. 9. 2018 ve složení:

Ing. Zdeněk Marek                 zástupce zřizovatele

Mgr. Ivana Kašparová             zástupce z řad pedagogických pracovníků

p. Zuzana Coufalíková             zástupce zákonných zástupců


Funkční období školské rady je tříleté. Volební období 2018 - 2021

 

Co je vlastně školská rada?

Jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Na škole může být zřízena pouze jedna školská rada.

 

Vznik a činnost školské rady

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady nemůže být ředitel školy. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání rady na vyzvání jejího předsedy.

 

Funkce a pravomoci školské rady

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

 

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů 

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- projednává návrh rozpočtu pro následující rok

- vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

   správu ve školství  a dalším orgánům státní správy

 

Povinnosti ředitele školy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy.