AKTUALITY

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky v MŠ od 24.4.2019 nebo vytisknout z webových stránek https://zsmikuluvka.webnode.cz

Návratnost přihlášek a možnost prohlídky prostor školky je dne 9.5 - 10.5 2019 od 16:00 - 17:00h.

Žádost o přijetí dítěte k pv najdete v záložce mateřská škola

Těšíme se na Vás!

-------------------------------------------------------------------------------------

 
Srdečně zveme bývalé i současné žáky, rodiče, zaměstnance, obyvatele obce a příznivce školy na oslavy 170. výročí založení školy v Mikulůvce
Program: 
  9.00 - 11.00 prohlídka školy
15.00  vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ v pohostinství U Škrabánků v Mikulůvce
 
Po ukončení programu volná zábava dětí, rodičů i přátel školy.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

 

Vážení rodiče, níže uvádím informace týkající se zápisu Vašich dětí do 1. třídy.

1. Zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, to je - začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup.

2. Abychom předešli vašemu dlouhému čekání na zápis, můžete si zvolit čas, který vám bude nejlépe vyhovovat. Formulář pro zapsání bude umístěn na nástěnce v mateřské škole týden před zápisem.

3. Formulář „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy“ vyplníte u zápisu dne 4. dubna 2019 po přidělení registračního čísla (slouží k oznámení o přijetí x nepřijetí dítěte do ZŠ na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy).

4. „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy“ po vyplnění předáte ke kontrole s rodným listem dítěte a OP rodičů.

5. Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy je ředitelka školy povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (prosklené dveře u vchodu) a na webu školy.

6. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. 

7. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy písemně požádá.

8. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně nebo bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

9. Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, vyplníte formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ v den zápisu ve škole.

10. Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

11. Žádost o odklad můžete podat v termínu do 30. 4. 2019 ředitelce školy.

12. Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, vám zodpoví ředitelka školy nebo učitelky v mateřské škole.

13. Schůzka třídní učitelky s rodiči budoucích žáků 1. třídy se bude konat 30. května 2019 společně s výpravou pro vaše děti na další Planetu poznání. Na schůzce vám budou poskytnuty informace týkající se zajištění školních potřeb, zahájení školního roku a další.

 

Mgr. Dagmar Heraltová, ředitelka školy

-------------------------------------------------------------------------------------

 
Vážení rodiče,
prosíme o dodržování podmínek stanovených pro odhlašování školních obědů.

 

Odhlášení obědů

lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu do 12:00 hodin (výlety, návštěva lékaře, nemoc):                                 

1) osobně v ZŠ a MŠ

2) telefonicky na číslech: 571 453 042, 606 959 378  

3) e-mailem: jidelna.mikul@email.cz

 

V případě onemocnění 

( první den nemoci – 107/2005 Sb., § 4 ods.9.) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout oběd do vlastních (čistých) jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázány), v době k tomu určené. Další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní a stravu si vyzvedne i v další dny, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou provozu (což jsou mzdové a věcné náklady) podle vyhlášky 561/2004Sb. Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Výdej obědů do jídlonosičů v době od 11:00 – 11:20 hodin

Mgr.Dagmar Heraltová, ředitelka školy 

Ing. Veronika Pobořilová, vedoucí školní jídelny

----------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Zájmové útvary ve školním roce 2018/2019

 
,,HUDEBNÍČEK" - každé úterý 13:15 - 14:00
- pro děti, které si rády zazpívají a zahrají na rytmické nástroje a vše doprovodí i pohybem
    Věk: 1.- 5. třída
    Cena: 300Kč/za rok
    Vedoucí: Jitka Plátková
 
,,HASÍCI" - každý čtvrtek 15:30 - 16:15
- pro děti, které se zábavnou a hravou formou budou seznamovat s technikou i činnosti hasičů 
     Věk: předškoláci + 1. - 5.třída
     Cena: 300Kč/rok
     Vedoucí: Radek Potočný
 
,,HÝBEME SE S VERČOU" - liché úterý 13:15 - 14:00
- pro děti, které si dokáží užít radost z pohybu, her i soutěží
    Věk: 1. - 5. třída
    Cena: 400Kč/rok
    Vedoucí: Veronika Kneblová
 
,,MRŠTNÉ JAZÝČKY" - sudé pondělí 15:30 - 16:15
-  formou her, říkanek, písniček, doprovazené na instrumentální nástroje, hravou formou děti rozvážou svoje jazýčky
       Věk: děti ze třídy Sluníček
       Cena: 300Kč/rok
       Vedoucí: Anežka Bártková
 
,, EASY ENGLISH" - každé pondělí 13:15 - 14:00
- hravý a přirozený způsob výuky elementární angličtiny, formou her, říkanek a písniček s cílem maximálního porozumění mluvené podobě jazyka a přiměřené reakci na promluvu.
    Věk: 1.třída
    Cena: 800Kč/rok
    Vedoucí: Mgr. Ivana Kašparová
 
,,ŠIKULKY" - sudá středa 15:30 - 16:15
   - hravě a zábavně získávání nových zkušeností při tvoření a vyrábění s různými pomůckami a netradičním materiálem 
      Věk: předškoláci + 1.třída
      Cena: 450 Kč/ l. pololetí
      Vedoucí: Hana Tajzlerová
 
,,EkO KROUŽEK" - každá středa 14:30 - 15:15
    - již tradičně budeme objevovat krásy naší přírody, její zákonitosti a tajemství. V tomto školní roce si děti vytvoří i vlastní herbář.
        Věk: 2. - 5.třída
        Cena: 300Kč/rok
        Vedoucí: Zuzana Coufalíková
 
,,SPORTOVKY" - každé pondělí 15:30 - 16:15
- pro děti, které mají rády pohyb (kolektivní míčové a pohybové hry)
    Věk: 3. - 5.třída
    Cena: 300Kč/rok
    Vedoucí: Hana Tajzlerová
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------