GDPR          

(General Data Protection Regulation)

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce údajů:

Název:     Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín

Adresa:    Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jan Anděl, anděldpo@gmail.com, tel. +420 773 634 217

Odpovědnost správce:

Jako správce jsme odpovědni za veškeré zpracování osobních údajů dětí a žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců v rámci některé agendy Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o výmaz, opravu, o informace o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Odpovědnost pověřence:

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy. 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků, je odpovědný výhradně samotný správce.

Vaše práva:

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci agendy školy Mikulůvka (zpracováváme je jako správce), máte právo:

- Dotázat se, zda se zpracovávají, či žádat jejich kopii (podrobněji č. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, můžeme jej odmítnout.

- Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON.

- Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme níže na této stránce.

- Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu zs.mikul@volny.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na adresu školy nebo osobně.

- Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejdříve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, email s uznávaným elektronickým podpisem a nebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

- Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Zpracováváme osobní údaje v těchto agendách:

- Zápis k základnímu vzdělávání

- Zajištění základního vzdělávání

- Zápis k předškolnímu vzdělávání

- Zajištění předškolního vzdělávání

- Zájmové vzdělávání ve školní družině

- Zajištění školního stravování

- Poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků, výběrová řízení na zaměstnance

- Pracovní a mzdová agenda

- Evidence uchazečů o zaměstnání

- Evidence úrazů

- Ochrana majetku a osob

- Prezentace organizace

- Organizace školních výletů, zájezdů, exkurzí, plavání, kurzů

- Projekty, žádosti o dotace

- Vedení účetnictví organizace

- Smlouvy a objednávky služeb

Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu dítěte. Dále pak klasifikaci a docházku dítěte, popřípadě vyšetření z poradenských pracovišť. Zpracováváme také osobní údaje zákonného zástupce dítěte v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, popř. ID datové schránky. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům, popř. poradenským centrům.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.